Piik­ki­lan­ka-ai­ta Itä­ra­jal­le


Piik­ki­lan­ka-ai­ta Itä­ra­jal­le.

Nyt kun ym­pä­ri maa­il­maa ra­ken­ne­taan mo­nien val­ti­oi­den ra­joil­le piik­ki­lan­ka-ai­to­ja, et­tei­vät muu­ka­lai­set sin­ne pää­si­si lu­vat­ta maa­han tai maas­ta pois, niin pi­täi­si­kö Kaak­kois­ra­jal­le sel­lai­nen pys­tyt­tää?

Eu­roo­pan ra­ja-ai­dat
Eu­roo­pan ra­ja-ai­dat

Ot­si­kon ky­sy­mys he­rä­si mi­nus­sa kun luin Uu­tis­vuok­si-leh­des­sä 21.11.2021 Si­ru Väi­sä­sen ly­hy­en, lä­hes huo­maa­mat­to­man kir­joi­tuk­sen ot­si­kol­la

  • “Ra­jan pin­nas­sa asu­va Ari Jo­ro­nen ei in­nos­tu itä­ra­jan ai­das­ta”.

Kat­so­taan en­sik­si mi­tä muut ovat sa­no­neet asi­as­ta.

En­ti­nen Si­sä­mi­nis­te­ri Myk­kä­nen

Leh­ti viit­taa sii­hen, et­tä vii­me vii­kol­la en­ti­nen si­sä­mi­nis­te­ri, ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Kai Myk­kä­nen oli esit­tä­nyt, et­tä hal­li­tuk­sen pi­täi­si ra­ken­taa kaak­kois­ra­jal­le ai­ta es­tä­mään mah­dol­li­sia siir­to­lais­vir­to­ja.

Kaak­kois-Suo­men Ra­ja­var­tio

Myk­kä­sen esi­tys ei saa­nut kan­na­tus­ta Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­jal­ta, evers­ti­luut­nant­ti Juk­ka Luk­ka­ril­ta, sen si­jaan ra­ja­var­ti­os­ton pääl­lik­kö Pa­si Kos­ta­mo­vaa­ra taas on to­den­nut, et­tä ai­to­jen ra­ken­ta­mi­nen itä­ra­jal­le voi ol­la mah­dol­lis­ta.

  • Ei sa­vua il­man tul­ta.

Mik­ko Leh­mus

Ra­ja­var­ti­olai­tok­sen ti­lan­ne- ja ris­ki­ana­lyy­si­kes­kus­ta joh­ta­va Mik­ko Leh­mus on ai­em­min to­den­nut STT:lle, et­tä lain­sää­dän­nöl­lis­tä es­tet­tä ra­ja-ai­dan ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole … Leh­mus to­te­si kui­ten­kin, et­tä käy­tän­nös­sä ra­jan ai­taa­mi­nen on han­ka­laa ja “kai­kil­le lie­nee sel­vää, et­tä kat­ta­vas­ti si­tä ei voi­da ai­da­ta tai muil­la es­te­lait­teil­la kat­taa”.

Tak­siy­rit­tä­jä Jo­ro­nen

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan ra­jan tun­tu­mas­sa (600 met­rin pääs­sä ra­jas­ta) asu­va imat­ra­lai­nen tak­siy­rit­tä­jä Ari Jo­ro­nen ei in­nos­tu aja­tuk­ses­ta itä­ra­jal­le ra­ken­net­ta­vas­ta ai­das­ta.

– Ai­dan ra­ken­ta­mi­seen ei ole mi­tään syy­tä. Luo­tan sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti ra­ja­var­ti­olai­tok­seen. Ei siel­tä ku­kaan lä­pi tu­le. — Sa­noo ta­val­li­nen kan­sa­lai­nen!

On­ko Uh­ka ole­mas­sa?

On­ko nä­ky­vis­sä to­del­la­kin suu­ri uh­ka, et­tä Ve­nä­jän kaut­ta tai it­se Ve­nä­jäl­tä, oli­si tu­los­sa siir­to­lais­vir­to­ja Suo­meen?

  • Vai oli­si­ko ky­se, et­tä EU:sta Suo­men kaut­ta läh­ti­si­vät pyr­ki­mään isot ih­mis­jou­kot Ve­nä­jäl­le?

Vai on­ko tul­lut ker­ta kaik­ki­aan di­rek­tii­vi kor­ke­am­mal­ta EU:n ta­hol­ta “ra­ken­taa nyt se piik­ki­lan­ka-ai­ta”? — Kun ra­ja­var­ti­os­ton pääl­li­kö­kin pi­tää mah­dol­li­se­na ai­to­jen ra­ken­ta­mi­nen itä­ra­jal­le!

Näin ky­syy ta­val­li­nen tal­laa­ja, jo­ka on sat­tu­nut aset­tu­maan tä­hän ra­jan pin­taan. Niin kuin mai­nit­tu tak­si­kus­ki Jo­ro­nen, asun ra­jan pin­nas­sa mut­ta hie­man pi­dem­mäl­lä, eli noin kuu­den ki­lo­met­rin pääs­sä ra­jas­ta.

  • Tä­mä ai­he kiin­nos­taa, et­tä mi­tä huo­mi­nen päi­vä tuo tul­les­saan.

Vaik­ka me ta­val­li­set tal­laa­jat, em­me voi mi­ten­kään vai­kut­taa suun­taan tai toi­seen täs­sä­kään asi­as­sa. Me olem­me pre­si­dent­tim­me ja pää­mi­nis­te­rim­me suo­jas­sa.

Rau­ta­esi­ri­put nou­se­vat ja las­ke­vat

Ei­hän se mi­nua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pe­lo­ta vaik­ka kuin kor­kea piik­ki­lan­ka-ai­ta lai­tet­tai­siin Imat­ran ja Sve­to­gors­kin vä­lil­le! Olen­han suu­rem­man osan elä­mäs­tä­ni elä­nyt pa­ha­mai­nei­ses­sa dik­ta­tuu­ri­maas­sa Neu­vos­to­lii­tos­sa, jos­sa ei ol­lut kor­kei­ta piik­ki­lan­ka-ai­to­ja, mut­ta ei mo­ni­kaan us­kal­ta­nut siel­tä ka­ra­ta tai sin­ne tul­la lu­vat­ta… To­sin eräs sak­sa­lai­nen 18 vuo­ti­as len­tä­jä-har­ras­ta­ja las­keu­tui ker­ran omal­la pik­ku­len­to­ko­neel­la suo­raan Pu­nai­sel­le to­ril­le! Mu­ka ek­syi! Ai­na­kin kan­sal­le ker­rot­tiin niin. Mut­ta kuu­lem­ma se ek­sy­mi­nen oli­kin val­het­ta… No, ol­koon niin tai näin sen sak­sa­lai­sen len­tä­jän kans­sa.

Ajat tu­le­vat ja me­ne­vät

Mut­ta ajat ja ti­lan­teet muut­tu­vat niin no­pe­as­ti, et­tä em­me ker­kii seu­ra­ta. Ei sii­tä ole ku­lu­nut pal­jon­kaan ai­kaa, kun Suo­mes­sa ja ko­ko EU:ssa poh­dis­kel­tiin vii­su­mi­va­paut­ta Ve­nä­jän kans­sa. Ai­na­kin vuo­des­ta 2010 – 2016 olen asi­as­ta kir­joit­ta­nut yli 20 blo­gia Uu­den Suo­men Pu­heen­vuo­ro­sa. Puo­lus­ta­jia ja vas­tus­ta­jia oli kes­kus­te­lus­sa run­sain mää­rin.

Mut­ta kun il­mes­tyy sit­ten täl­lai­nen mör­kö kuin ko­ro­na­vi­rus, jo­ka ei vä­li­tä piik­ki­lan­ka-ai­dois­ta tip­paa­kaan, se kään­tää ko­ko maa­pal­lon asi­at pää­la­el­leen.

Pa­rem­paa Uutta Vuotta!

Oi­kein hy­vää al­ka­nut­ta uut­ta vuot­ta 2022! Ai­na­kin oli­si hy­vää, et­tä vaik­ka hie­man pa­rem­paa kuin vuo­si 2021.

Link­ke­jä

+2
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu