Piikkilanka Aita Pystyyn!

Uu­tis­vuok­si kir­joit­taa (Piia Kas­ki­nen) 16.4.2023: “Ra­ja-ai­dan pys­ty­tys al­kaa Pel­ko­las­sa en­si vii­kol­la”.

Nyt sit­ten lä­hes­tyy ko­ho­koh­ta, kun val­mis piik­ki­lan­ka-ai­ta nos­te­taan pys­tyyn Imat­ral­la! Leh­ti kir­joi­tuk­sen mu­kaan tä­män ke­vään ai­ka­na pys­ty­te­tään kol­me ki­lo­met­riä Suo­men ja Ve­nä­jän vä­lis­tä es­te­ai­taa. Sii­tä ker­toi Ra­ja­var­ti­olai­tos tie­dos­to­ti­lai­suu­des­sa vii­me per­jan­tai­na, 14.4.2023.

Suo­ma­lai­nen maa­han­tuo­ja tuo Hol­lan­nis­ta 3×3 -met­ri­set ai­ta­ele­men­tit en­si vii­kol­la. Si­nän­sä es­te­ai­ta ei es­tä ke­tään pää­se­mään ra­jan yli, ker­too Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton ko­men­ta­ja­evers­ti Mi­ka Ryt­kö­nen.

Ai­ta no­peut­taa mah­dol­lis­ten lu­vat­to­mien tu­li­joi­den ha­vait­se­mis­ta. Li­säk­si ai­dan vie­reen ra­ken­net­ta­va tie ta­kaa par­ti­oi­den no­pe­an pää­syn pai­kal­le, eli mah­dol­li­set lu­vat­to­mat ra­jan ylit­tä­jät saa­daan en­tis­tä no­pe­am­min kiin­ni.

Tu­le­van es­te­ai­dan tär­kein tar­koi­tus on hal­li­ta sel­lais­ta ti­lan­net­ta, jos­sa Ve­nä­jän puo­lel­ta ra­jan yrit­täi­si ylit­tää iso ih­mis­jouk­ko, ker­too Ra­ja­var­ti­olai­tok­sen esi­kun­nan tek­ni­sen osas­ton pääl­lik­kö, pri­kaa­ti­ken­raa­li, Ja­ri Tolp­pa­nen.

Uu­si ai­ta ei hei­ken­nä myös­kään ke­nen­kään mah­dol­li­suuk­sia ha­kea Suo­mes­ta kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua. Ra­jal­la on rau­hal­lis­ta, Tolp­pa­nen sa­noo.

Uu­den es­te­ai­dan ra­ken­ta­mi­nen ei ole Ra­ja­var­ti­olai­tok­sen mu­kaan vai­kut­ta­nut Suo­men ja Ve­nä­jän ra­ja­vi­ra­no­mais­ten yh­teis­työ­hön.

Ve­nä­jä suh­tau­tuu ai­dan ra­ken­ta­mi­seen neut­raa­lis­ti, ker­too Mi­ka Ryt­kö­nen, jo­ka on nor­maa­lis­ti ta­paan ta­van­nut Vii­pu­rin ra­ja­val­tuu­tet­tua. Suo­men liit­ty­mi­nen Na­toon ei se­kään vai­ku­ta Ryt­kö­sen mu­kaan ai­dan ra­ken­ta­mi­seen tai ai­dan omi­nai­suuk­siin.

Maan omis­ta­jat ovat ot­ta­neet hank­keen hy­vin vas­taan, ker­too han­ke­pääl­lik­kö Is­mo Kur­ki!

Eli Kaik­ki Hy­vin! — On­ko?

Mon­ta blo­gia olen kir­joit­ta­nut leh­ti­kir­joi­tus­ten mu­kaan piik­ki­lan­ka ai­das­ta, jo­ka on nou­se­mas­sa mait­tem­me vä­liin! kos­ka tä­hän se tu­lee Vuok­sen ran­noil­le. Mi­nus­ta­kin al­kaa jo tun­tua, et­tä mis­sä­pä se ai­ta vii­pyy? Näyt­tä­kää nyt vih­doin­kin! Pe­lot­ta­val­ta se tun­tui, mut­ta sun­nun­tai­sen Uu­tis­vuok­sen kir­joi­tuk­sen mu­kaan, ei mi­tään huo­lia!

Ve­nä­jä ei näe sii­nä mi­tään uh­kaa ja on neut­raa­li. Jo­pa Na­toon me­ne­mi­nen ei vai­kut­ta­nut naa­pu­ri­maa­han mi­ten­kään, ja jo­pa tur­va­pai­kan ha­ki­jat pää­se­vät va­paas­ti maa­han.

Edel­lyt­täi­si­kö tä­mä si­tä, et­tä voi­sim­me ol­la ys­tä­viä jo­pa sil­loin kun vä­lil­läm­me on piik­ki­lan­ka ai­ta?

Oli­han Neu­vos­to­lii­tos­sa “Rau­ta­esi­rip­pu” ja sil­ti olim­me YYA-so­pi­muk­sen mu­kaan Ys­tä­viä! — Ja hy­vin su­jui mait­tem­me vä­li­nen yh­teis­työ. Eh­kä eri­tyi­ses­ti sii­tä hyö­tyi tä­mä ra­ja­vyö­hy­ke itä­suo­mi ja tie­ten­kin Imat­ra.

Pro­fes­so­ri ar­vi­oi (sa­mas­sa sun­nun­tai leh­des­sä):

– Ete­lä-Kar­ja­lan Ve­nä­jä-kort­ti on me­ne­tet­ty vuo­si­kym­me­nik­si — “Pa­him­mil­laan kaak­koi­ses­ta Suo­mes­ta tu­lee syr­jä­seu­tua”.

Esi­mer­kik­si, ve­nä­läis­ten puu­ta ei enää tu­le met­sä­te­ol­li­suu­den käyt­töön. Mai­dem­me vä­li­nen kaup­pa on ro­mah­ta­nut vii­me vuo­den ja tä­män vuo­den alun ai­ka­na. Ve­nä­jäl­tä tuo­daan Suo­meen suu­rem­mas­sa mää­riin vain nik­ke­liä.

Toi­nen ar­tik­ke­li ker­too, et­tä ai­vo­vuo­to Imat­ral­ta pois päin on nyt läh­te­nyt al­kuun.

Näin siis leh­ti­kir­joi­tuk­sen vai­ku­tuk­ses­ta, läh­ti len­toon aja­tuk­se­ni!

Mi­tä­pä te, blo­gin lu­ki­jat, tuu­mit­te?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu