Raja-Aidan Valmistuminen Lähenee

Ra­ja-ai­das­ta ker­too Uu­tis­vuok­si (Ma­ri Mark­ka­nen) tors­tai­na 2.3.2023 ot­si­kol­la: “Ra­ja-ai­dan ra­ken­ta­mi­nen al­koi Imat­ran Pel­ko­las­sa”

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Ra­ja­var­ti­olai­tok­sen pi­lot­ti­ai­ta nou­see mo­lem­min puo­lin Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa. Vii­me maa­nan­tai­na (27.2.2023 )työt maas­tos­sa al­koi­vat pui­den kaa­ta­mi­sel­la. Var­si­nai­sen ai­dan pys­tyt­tä­mi­seen ryh­dy­tään maa­lis­kuus­sa. Sen jäl­keen on suun­ni­tel­tu ra­ken­taa tek­ni­nen val­von­ta­jär­jes­tel­mä. Ra­ja-ai­ta tu­lee ole­maan pi­tuu­del­laan kol­me ki­lo­met­riä. Kuu­si mil­joo­naa eu­roa mak­sa­van tes­ti­ai­dan on tar­koi­tus ol­la val­mis ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä.

Im­mo­lan Va­rus­kun­ta

Pel­ko­lan li­säk­si pi­lot­ti­vai­heen ai­ka­na ra­ken­ne­taan noin 300 met­rin mit­tai­nen es­te­ai­ta Im­mo­lan va­rus­kun­nan alu­eel­le. Ra­ja-ja me­ri­var­ti­okou­lun käyt­tää si­tä kou­lu­tuk­seen ja val­von­ta­tek­nii­kan tes­tauk­seen.

Vi­ra­no­mai­set Ke­rää­vät Tie­toa

Pi­lot­ti­ai­dal­la vi­ra­no­mai­set ke­rää­vä tie­toa sii­tä, mi­ten ai­ta kes­tää pak­kas­ta ja lu­mi­kuor­maa se­kä tes­taa­vat, kuin­ka se täyt­tää tar­koi­tuk­sen­sa eli pi­dät­te­lee idäs­tä mah­dol­li­ses­ti tu­le­via ih­mis­jouk­ko­ja. Vuo­si­na 2023 – 2025 pi­lot­ti­ai­dan li­säk­si on tar­koi­tus ra­ken­taa li­sää ai­taa noin 70 ki­lo­met­riä ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen lä­hei­syy­teen ja muil­le tär­keik­si luo­ki­tel­luil­le alu­eil­le.

Ai­dois­ta suu­rin osa, 55 ki­lo­met­riä, on suun­ni­tel­tu Kaak­kois-Suo­meen. Poh­jois-Kar­ja­laan ai­taa ai­otaan ra­ken­taa 7 ki­lo­met­riä ja Kai­nuu­seen se­kä Lap­piin mo­lem­piin vii­si ki­lo­met­riä.

Ai­dan Por­tit

Ai­dan vie­reen tu­lee teh­dyk­si tie ra­ja­par­ti­oi­den liik­ku­mis­ta ja huol­to­töi­tä var­ten. Tien vie­reen rai­va­taan myös tek­ni­sen val­von­nan vaa­ti­ma auk­ko. Pui­ta kaa­de­taan noin kym­me­nen met­rin le­vey­del­tä. Ai­taan on suun­ni­tel­tu port­te­ja maas­to­ra­jal­le ra­ja­par­ti­oi­den ja riis­ta­eläin­ten liik­ku­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Tär­keim­mil­le koh­de­aluil­le asen­ne­taan va­lais­tus ja kai­ut­ti­met. Es­te­ai­dan elin­kaa­ri on 50 vuot­ta, mut­ta tek­ni­nen val­von­ta­jär­jes­tel­mä jou­du­taan Ra­ja­var­ti­olai­tok­sen mu­kaan uu­si­maan noin kym­me­nen vuo­den vä­lein. Val­tio lu­nas­taa yk­si­tyis­ten maat ai­dan vaa­ti­mal­ta alu­eel­ta.

Ve­nä­jää On In­for­moi­tu

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Ve­nä­jää on in­for­moi­tu ai­das­ta. Ko­men­ta­ja Mi­ka Ryt­kö­nen in­for­moi Vii­pu­rin ra­ja­val­tuu­tet­tua ai­dan ra­ken­ta­mi­sen al­ka­mi­ses­ta. Ryt­kö­nen on ta­van­nut Vii­pu­rin ra­ja­val­tuu­te­tun nor­maa­lis­sa kuu­kau­si­ta­paa­mi­ses­sa ja in­for­moi­nut asi­as­ta ve­nä­läis­tä kol­le­gan­sa.

Nyt vie­lä ker­ran imat­ra­lai­sia on in­for­moi­du Ra­ja-ai­dan ra­ken­ta­mi­ses­ta. Niin sen pi­tuu­des­ta, si­jain­nis­ta ja tar­koi­tuk­ses­ta kuin myös kus­tan­nuk­sis­ta. Se on hy­vä asia, et­tä ei pi­mi­tel­lä kan­sal­ta ja vie­lä pa­rem­pi kun naa­pu­ri­maa­kin tie­tää mi­tä mei­dän ra­ja­ny­li­tys­pai­kois­sa ta­pah­tuu.

Se on kun­ni­oit­ta­vaa, et­tä naa­pu­ri­maa­ta­kin on in­for­moi­tu mi­tä ra­jal­la tu­lee ta­pah­tu­maan.

Näin siis toi­mii kan­san­vä­li­nen avoi­muus­po­li­tiik­ka piik­ki-lan­ka ai­dan suh­teen.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu