Ra­ja Au­ke­aa. Au­ke­aa­ko?

Si­sä­mi­nis­te­riö tie­dot­taa 20.6.2022:
Ko­ro­na­pan­de­mi­aan liit­ty­vät maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set Suo­men ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät 30.6.2022. Tä­mä tar­koit­taa, et­tä Suo­meen saa­pu­vil­ta kol­man­sien mai­den mat­kus­ta­jil­ta ei enää edel­ly­te­tä ro­ko­tus- tai co­vid-19 -tes­ti­to­dis­tuk­sia ei­kä ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la teh­dä ko­ro­na­tes­te­jä.
Ter­veys­vi­ra­no­mai­set ovat ar­vi­oi­neet, et­tei ul­ko­ra­jo­ja kos­ke­vil­le ra­joi­tuk­sil­le ole enää ter­vey­del­li­siä pe­rus­tei­ta.
Ra­ja­tar­kas­tuk­sis­sa pa­la­taan ko­ro­na­pan­de­mi­aa edel­tä­vään ti­lan­tee­seen.

Hyvä uutinen

Tä­mä on mie­les­tä­ni hy­vä uu­ti­nen ja tä­tä tie­toa meil­le, ai­na­kin tääl­lä Kaak­kois­kul­mil­la, pai­kal­lis­leh­det ovat ker­to­neet tois­tu­vas­ti näi­nä päi­vi­nä.

Tors­tai­na 23.6.2022 Uu­tis­vuok­ses­sa asi­as­ta ko­ko si­vun ta­ri­na ot­si­kol­la: “Har­kit­sit­ko ha­ke­va­si ben­saa Ve­nä­jäl­tä, jos ra­ja avau­tuu?” Har­ri Mans­ki­nen

Kir­joi­tus ker­too, et­tä Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja evers­ti­luut­nant­ti Juk­ka Luk­ka­rin mu­kaan

– ra­jal­la ol­laan val­mii­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­seen ja ra­ja­lii­ken­teen vil­kas­tu­mi­seen.

– Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jäl­keen ra­ja­ny­li­tys­ten mää­rä pu­to­si noin 15 pro­sent­tiin sii­tä, mi­tä mää­rä oli ai­kai­sem­min.

– Us­kon, et­tä ra­ja­lii­ken­ne vil­kas­tuu ja läh­tee kas­vuun, mut­ta on mah­do­ton­ta ar­vi­oi­da, kuin­ka pal­jon lii­ken­ne li­sään­tyy.

– So­ta­toi­met ei­vät ole juu­ri­kaan nä­ky­neet kaak­kois­ra­jal­la. Ra­ja on rau­hal­li­nen, sa­noo Luk­ka­ri.

En­tä Ve­nä­jän puo­lel­la? Mi­tä siel­tä kuu­luu?

Ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­jan mu­kaan Ve­nä­jä ei ole tois­tai­sek­si teh­nyt pää­tös­tä sii­tä, voi­vat­ko suo­ma­lai­set mat­kus­taa jat­kos­sa en­ti­seen mal­liin ra­jan yli vii­su­mil­la ja pas­sil­la.

– Em­me ole vie­lä kes­kus­tel­leet Ve­nä­jän ra­ja­val­tuu­te­tun kans­sa hei­dän pää­tök­sis­tään. Mei­dän pi­tää yh­des­sä päät­tää myös ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen au­ki­olois­ta.

Sit­ten leh­ti­kir­joi­tuk­ses­sa kes­ki­ty­tään sii­hen mil­lai­sia vai­keuk­sia tu­li­si Ve­nä­jäl­tä Suo­meen mat­kus­ta­vil­le.

  1. EU:n aset­ta­mat pa­kot­teet ovat vai­keut­ta­neet ve­nä­läis­ten ta­lou­del­lis­ta toi­min­taa ja ve­nä­läis­ten ra­ha­lii­ken­net­tä län­si­mais­sa.
  2. Ve­nä­läi­set pank­ki­kor­tit ja rup­lat ei­vät Suo­mes­sa kel­paa, jo­ten ve­nä­läi­sil­lä pi­täi­si ol­la län­si­va­luut­taa lom­pa­kos­saan ja en­ti­seen ta­paan myös
  3. osoi­tet­ta­va mat­kan­sa tar­koi­tus ja riit­tä­vät va­rat sii­hen. Riit­tä­vät va­rat voi­daan tar­kas­taa vaik­ka niin, et­tä pyy­däm­me näyt­tä­mään ra­ha­va­rat. Tä­mä on ihan nor­maa­li käy­tän­tö ol­lut en­nen­kin.

Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja evers­ti­luut­nant­ti Juk­ka Luk­ka­ri odot­taa ta­paa­mis­ta Ve­nä­jän ra­ja­val­tuu­te­tun kans­sa.

Pie­ta­rin Pää­kon­su­laat­ti Ve­nä­jäl­lä

– ker­too Uu­tis­vuok­sel­le säh­kö­pos­til­la, et­tä ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen Suo­mes­sa on uu­ti­soi­tu laa­jas­ti Ve­nä­jän me­di­as­sa.

– En­na­koim­me, et­tä mat­kus­tus­ha­luk­kuus Suo­meen li­sään­tyy, mut­ta vie­lä on mah­do­ton­ta sa­noa, kuin­ka pal­jon esi­mer­kik­si pa­kot­teet, mat­kus­tus­ta­po­jen se­kä ra­ha­lii­ken­teen vai­keu­tu­mi­nen vai­kut­ta­vat mää­riin.

– Ve­nä­jäl­lä on myös edel­leen voi­mas­sa ra­joi­tuk­sia pan­de­mi­aan ja maas­ta pois­tu­mi­seen liit­ty­en, kon­su­laat­ti ker­too.

Ete­lä-Kar­ja­lan Vii­su­mi­toi­mis­to

Imat­ra­lai­sen Vii­su­mi­pis­teen yrit­tä­jä Rai­ne Ri­ta odot­taa taas pää­se­vän­sä työn ma­kuun. Yrit­tä­jän mie­les­tä pi­ris­ty­mi­sen merk­ke­jä on, vaik­ka Ve­nä­jä ei ole vie­lä il­moit­ta­nut ra­jan­sa avaa­mi­ses­ta suo­ma­lai­sil­le.

– Ih­mi­set ovat sil­lä mie­lel­lä liik­keel­lä, et­tä Ve­nä­jäl­tä odo­te­taan vas­ta­vuo­roi­suut­ta.

En­nen ko­ro­naa kaak­kois­suo­ma­lai­set ha­ki­vat Ve­nä­jäl­tä hal­paa ben­saa. Nyt sii­hen voi tul­la jon­kin­lai­nen muu­tos, sil­lä EU on aset­ta­nut Ve­nä­jäl­le tuon­ti­pa­kot­tei­ta raa­kaöl­jyn ja öl­jy­tuot­tei­den osal­ta. Nä­mä pa­kot­teet kos­ke­vat myös Ve­nä­jäl­tä au­tol­la Suo­meen tu­le­via. Vii­su­mi­pis­teen Rai­ne Ri­ta ei us­ko pa­kot­tei­den vai­kut­ta­van suo­ma­lais­ten ben­san­ha­ku­mat­koi­hin.

– Ben­sii­nin hin­ta on nyt niin kor­ke­al­la, et­tä ei se yh­den ka­nis­te­rin puut­tu­mi­nen asi­aa rat­kai­se. Var­maan nii­tä ka­nis­te­rei­ta yri­te­tään siel­tä tuo­da, mut­ta ih­mi­set op­pi­vat, kun polt­to­ai­neet pa­ri ker­taa ta­ka­va­ri­koi­daan. Näin sa­noo vii­su­mi­pis­teen yrit­tä­jä Rai­ne Ri­ta.

En­nen au­toi­li­ja sai tuo­da ka­nis­te­ris­sa 10 lit­raa va­ra­ben­saa sen li­säk­si, mi­tä tank­kiin mah­tuu.

Ve­nä­jän vas­taus­ta odo­te­taan

Saa näh­dä ja kuul­la mil­lai­sia pää­tök­siä Ve­nä­jän puo­lel­la teh­dään tä­män asi­an suh­teen, kun Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja evers­ti­luut­nant­ti Juk­ka Luk­ka­ri ta­paa Ve­nä­jän ra­ja­val­tuu­te­tun.

Niin­pä odo­tam­me Ve­nä­jäl­tä vas­ta­vuo­roi­suut­ta.

Mie­les­tä­ni tuo “ben­sii­ni jut­tu” on to­si pie­ni seik­ka ver­rat­tu­na tä­män asi­an mer­ki­tyk­seen mait­tem­me vä­li­siin suh­tei­siin ny­ky­ti­lan­tees­sa!

Toi­vom­me pa­ras­ta!

To­ki pär­jääm­me omal­la kal­liil­la ben­sii­nil­läm­me? Em­me­kä tie­ten­kään tuh­laa si­tä edes Ju­han­nus­kok­koon?

Oi­kein hy­vää Ju­han­nus­juh­lan jat­koa!

0
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu