Raja Aukeaa Huomenna!

Olen kir­joit­ta­nut blo­gin Pu­heen­vuo­roon 24.6.2022
Ra­ja Au­ke­aa. Au­ke­aa­ko?

Kir­joi­tuk­ses­sa ker­roin, et­tä ko­ro­na­pan­de­mi­aan liit­ty­vät maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set Suo­men ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät 30.6.2022, mut­ta ra­jan avaa­mi­ses­ta ei ol­lut mi­tään tie­toa Ve­nä­jän puo­lel­ta. Jäim­me odot­ta­maan Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja evers­ti­luut­nant­ti Juk­ka Luk­ka­ri ta­paa­mis­ta Ve­nä­jän ra­ja­val­tuu­te­tun kans­sa. Nä­kö­jään se ta­paa­mi­nen oli asi­al­le hyö­dyl­li­nen, kun tä­nään Yle uu­ti­sis­sa on kir­joi­tus, jos­sa ker­ro­taan, et­tä Ve­nä­jä pois­taa per­jan­tai­na 15.7.2022 ko­ro­na­epi­de­mi­an vuok­si ase­te­tut maas­ta­pois­tu­mis­ra­joi­tuk­set.

No, nyt se sit­ten ta­pah­tuu ja Ra­ja Au­kea huo­men­na ja mat­kai­li­jat Ve­nä­jäl­tä pää­se­vät taas va­paas­ti Suo­meen.

Asi­as­ta kir­joit­taa Kal­le Sc­hön­berg Yle Uu­ti­sis­sa 14.7.2022 ot­si­kol­la:
Ve­nä­läi­set os­tos­mat­kai­li­jat pää­se­vät taas huo­men­na Suo­meen – tut­ki­ja en­nus­taa 20 vuo­den ta­kai­sen job­ba­ri-il­mi­ön pa­luu­ta.

No, mis­sä men­nään. Se näh­dään jo tä­män vii­kon vaih­tees­sa?

Ai­na­kin Itä-Suo­mes­sa val­mis­tau­du­taan jo ve­nä­läis­ten os­tos­mat­kai­li­joi­den pa­luu­seen. Esi­mer­kik­si Lap­lan­dia Mar­ke­tin kaup­pi­as Mo­ha­med Dar­wich on sil­min näh­den tyy­ty­väi­nen ja ko­vin toi­vei­kas ja veik­kaa Yle vi­de­os­sa, et­tä “ve­nä­läi­siä tu­lee ai­ka pal­jon”! Hän palk­kaa li­sää hen­ki­lö­kun­taa pal­ve­le­maan ve­nä­läi­siä os­tos­mat­kai­li­joi­ta ja he ovat lait­ta­neet kaik­ki ti­lauk­set uu­des­taan ja täyt­tä­vät hyl­ly­jä.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Pa­si Nurk­ka TAK tut­ki­mus­lai­tok­ses­ta ker­too: “jos pa­la­taan vä­hän 2000-lu­vun al­kuun, niin sil­loin täl­lai­nen job­ba­ri­kult­tuu­ri oli hy­vin ta­val­lis­ta. Kä­vi ih­mi­siä pa­ket­ti­au­tol­la Suo­mes­sa te­ke­mäs­sä os­tok­sia, jot­ka me­ni­vät jäl­leen myyn­tiin Ve­nä­jäl­le. Var­mas­ti täl­lais­ta tu­le ta­pah­tu­maan ja li­sään­ty­mään ra­jan au­ke­ami­sen myö­tä”.

Yle.fi jat­kaa:
– län­si­mai­den aset­ta­mat pa­kot­teet kui­ten­kin vai­keut­ta­vat ve­nä­läis­ten os­tok­sia Suo­mes­sa. Ve­nä­jä on käy­tän­nös­sä sul­jet­tu ulos kan­sain­vä­li­ses­tä ra­ha­lii­ken­tees­tä. Tä­mä mer­kit­see si­tä, et­tä ve­nä­läi­set ei­vät voi esi­mer­kik­si enää teh­dä os­tok­sia pank­ki- ja luot­to­kor­teil­la.

EU on myös kiel­tä­nyt yli 300 eu­roa mak­sa­vien ylel­li­syys­tar­vik­kei­den vien­nin EU:sta Ve­nä­jäl­le. Täl­lai­sia ovat Suo­men tul­lin lis­tauk­sen mu­kaan esi­mer­kik­si äly­lait­teet, ko­rut, ur­hei­lu­vä­li­neet ja au­ton osat.

TAK Ra­ja­tut­ki­mus ker­too:

… ul­ko­maa­lai­set mat­kai­li­jat toi­vat Vuon­na 2019 Ete­lä-Kar­ja­laan yh­teen­sä yli 321 mil­joo­naa eu­roa, ja täs­tä ve­nä­läis­ten osuus on yli 310 mil­joo­naa eu­roa …

Sa­no­taan­ko ve­nä­läi­sil­le os­tos­mat­kai­li­joil­le:

Ter­ve­tu­loa shop­pai­le­maan Suo­meen!

+7
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu