Saksalaismies Kiipesi Raja-aidan Yli ja Käveli Venäjälle

Sak­sa­lais­mies kii­pe­si ra­ja-ai­dan yli ja kä­ve­li Ve­nä­jäl­le. Asi­as­ta ker­too Uu­tis­vuok­si (Kal­le Si­pi­läi­nen) tors­tai­na 22.12.2022.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Ete­lä-Kar­ja­lan kä­rä­jäoi­keus Lap­peen­ran­nas­sa on tuo­min­nut sak­sa­lais­mie­hen sak­koi­hin mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä te­ke­mäs­tään val­ti­on­ra­ja­ri­kok­ses­ta.

– En­sin mies oli pyr­ki­nyt Nui­ja­maan ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le, mut­ta hä­net oli py­säy­tet­ty, kos­ka hä­nel­lä ei ol­lut ylit­tä­mi­seen oi­keut­ta­via mat­kus­tu­sa­si­akir­jo­ja.

– Kui­ten­kaan mies ei an­ta­nut pe­rik­si ja tä­män jäl­keen hän oli lait­to­mas­ti ylit­tä­nyt val­ti­on­ra­jan maas­tos­sa. Kii­pe­ämäl­lä hän oli pääs­syt ra­ja-ai­dan yli ja kä­vel­lyt Ve­nä­jän puo­lel­le. Ra­ja­var­ti­oi­den käs­kys­tä mies oli pa­lan­nut ta­kai­sin Suo­men puo­lel­le.

– Esi­tut­kin­nas­sa mies oli tun­nus­ta­nut toi­mi­neen­sa ku­va­tul­la ta­val­la. Hä­nen mo­tii­vin­sa lait­to­maan ra­ja­ny­li­tyk­seen ei kui­ten­kaan sel­viä kä­rä­jäoi­keu­den tuo­mi­os­ta.

– Kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si mie­hen 40 päi­vä­sak­koon, jos­ta vas­taa­jan an­ta­mien tu­lo­tie­to­jen pe­rus­teel­la mak­set­ta­vaa ker­tyi 240 eu­roa. Li­säk­si mie­hel­le mää­rät­tiin 80 eu­ron ri­ko­suh­ri­mak­su. Tuo­mio ei ole lain­voi­mai­nen.

Kii­pe­si ra­ja-ai­dan yli ja kä­ve­li Ve­nä­jäl­le!?

Grenz
Grenz

En tie­dä ja leh­ti­kään ei kir­joi­ta mil­lai­nen se ra­ja-ai­ta on Nui­ja­maan koh­dal­la. Leh­ti­kir­joi­tus­ten mu­kaan ko­kei­lu-ai­ta ra­ken­ne­taan Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le ja työt al­ka­vat vas­ta ke­vääl­lä 2023; sen kor­keus tu­lee ole­maan kol­me met­riä ja yl­hääl­lä piik­ki­lan­ka! Ku­vi­tus­ku­vis­sa meil­le on näy­tet­ty ku­via sii­tä uu­des­ta Piik­ki­lan­ka-ai­das­ta, jo­ka tul­laan ra­ken­ta­maan näil­le kul­mil­le. Alem­pa­na you­tu­be-vi­de­os­sa ker­ro­taan asi­as­ta tie­tä­mät­tö­mil­le enem­män:

Vil­le Mä­ki­pel­to
Suo­mi ra­ken­taa ra­ja-ai­dan itä­ra­jal­le

Ol­koon niin tai näin, mut­ta Uu­tis­vuok­sen kir­joi­tuk­ses­sa ker­ro­taan, et­tä sak­sa­lai­nen mies ylit­ti ra­ja-ai­dan kii­pe­ämäl­lä ja kä­ve­li Ve­nä­jäl­le, eli ai­ta ei ole ih­mi­sel­le es­te. Ke­tä var­ten se sit­ten ra­ken­ne­taan, vaik­ka pu­hu­taan, et­tä se es­täi­si suu­ria jouk­ko­ja Ve­nä­jäl­tä tu­le­maan Suo­meen tai EU:n alu­eel­le.

Jos­sain leh­des­sä Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton ko­men­ta­ja, evers­ti Ve­sa Blomq­vist sa­noo, et­tä ai­em­min ra­jal­le ra­ken­net­tu ai­ta on ole­mas­sa pel­käs­tään ko­tie­läi­miä var­ten.

Tä­mä ny­kyi­nen ai­ta ei kyl­lä es­tä ih­mis­ten ra­ja­ny­li­tyk­siä. Sii­tä on ai­ka help­po yli tul­la. Es­te­ai­ta ei it­ses­sään ota kiin­ni yh­tä­kään lu­va­ton­ta maa­han tu­li­jaa. Ai­ta kui­ten­kin mah­dol­lis­taa par­ti­oi­den käyt­tä­mi­sen jous­ta­vam­min ja an­taa niil­le pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det hal­li­ta ti­lan­net­ta.

Mik­si tul­la Sak­sas­ta as­ti Suo­meen ylit­tä­mään ra­ja-ai­ta?

Nyt sak­sa­lais­mies to­dis­ti sen, et­tä kii­pe­ämäl­lä pää­see ai­na­kin Suo­men puo­lel­ta ai­dan yli. Hän kui­ten­kaan ei ai­heut­ta­nut mi­tään sen va­ka­vam­paa vaa­raa ke­nel­le­kään ei­kä ym­pä­ris­töl­le. Mie­len­kiin­tois­ta kui­ten­kin on mie­les­tä­ni se, mik­si sak­sa­lais­mies tu­li lait­to­mas­ti pyr­ki­mään Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le ja sit­ten läh­ti tes­taa­maan Suo­men ja Ve­nä­jän vä­lis­tä ra­ja-ai­dan kes­tä­vyyt­tä?

Kä­rä­jäoi­keu­den mää­rää­män sa­kon suu­ruu­des­ta voi pää­tel­lä, et­tä hän on vä­hä­va­rai­nen? Leh­ti­kir­joi­tuk­sen pe­rus­tel­la voi myös ar­vail­la, et­tä mies ei ole Suo­mes­sa asu­va hen­ki­lö, muu­ten­han ei kir­joi­tet­tai­si, et­tä “sak­sa­lais­mies”, vai olen­ko vää­räs­sä?

Toi­nen­kin sak­sa­lais­mies mat­kus­ti Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le

Ol­koon niin tai näin, mut­ta tu­li­kin täs­sä mie­lee­ni toi­nen sak­sa­lais­mies, jo­ka ylit­ti pie­nel­lä len­to­ko­neel­la Neu­vos­to­lii­ton ra­jan, ohit­ta­en Neu­vos­to­lii­ton il­ma­puo­lus­tus­jär­jes­tel­män. Hän len­si Neu­vos­to­lii­ton alu­een yli lä­hes tu­hat ki­lo­met­riä en­nen kun las­keu­tui rau­hal­li­ses­ti Mos­ko­van pu­nai­sel­le to­ril­le var­hain aa­mul­la vuon­na 1987. Tuon 19 vuo­ti­aan sak­sa­lais­mie­hen ni­mi on Ma­ti­as Rust. Kuin­ka se on­nis­tui ja mi­kä teh­tä­vä oli len­tä­jäl­lä? Si­tä poh­di­taan Ve­nä­jäl­lä vie­lä tä­nä päi­vä­nä.

Mathias Rust
Mathias Rust

Oli­ko len­tä­jä ul­ko­maa­lais­ten tie­dus­te­lu­pal­ve­lu­jen ko­ke­nut agent­ti vai nuo­ri roh­kea ka­ve­ri, jo­ka läh­ti ko­kei­le­maan on­nea, mut­ta kui­ten­kin joit­ten­kin ta­ho­jen käs­kys­tä. Jo­ka ta­pauk­ses­sa hän on­nis­tui sii­nä ja pää­si tur­val­li­ses­ti maan­pin­nal­le.

Tä­mä skan­daa­li ai­heut­ti Neu­vos­to­lii­tos­sa ison puh­dis­tuk­sen Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ös­sä, jon­ka mu­ka­na puo­lus­tus­mi­nis­te­ri mar­salk­ka S. L. So­ko­lov ja hä­nen li­säk­si sa­to­ja ar­mei­jan kor­keim­pia up­see­rei­ta sai­vat vä­lit­tö­mät pot­kut vi­rois­taan.

Mat­hi­as Rust. Len­to­reit­ti.
Mat­hi­as Rust. Len­to­reit­ti.

Tä­mä ta­pah­tui siis ai­koi­naan Neu­vos­to­lii­tos­sa, kun Mi­hail Gor­ba­tšov ja hä­nen tii­min­sä oli­vat aloit­ta­neet luot­ta­vai­ses­ti uu­dis­tuk­sen, jo­ta kut­sut­tiin Pe­rest­roi­kak­si.

Näin va­ka­van ju­tun ai­heut­ti “toi­nen sak­sa­lais­mies” Neu­vos­to­lii­tos­sa.

Meil­le Neu­vos­to­lii­ton kan­sa­lai­sil­le kyl­lä leh­dis­tös­sä ker­rot­tiin, et­tä sak­sa­lai­nen oli las­keu­tu­nut Pu­nai­sel­le to­ril­le. Muis­taak­se­ni liik­kui­vat hu­hut, et­tä nuo­ri len­tä­jä eh­kä oli “ek­sy­nyt” Pu­nai­sel­le to­ril­le. Mut­ta mi­tä tu­lee Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön puh­dis­tuk­seen, niin sii­tä en tien­nyt mi­tään.

Mi­nul­la ja var­mas­ti mo­nel­la muul­la­kin tuo­hon ai­kaan Gor­bat­so­vin pe­rest­roi­ka lii­kut­ti tun­tei­ta. Sil­loin liik­kui pal­jon kai­ken­lai­sia hu­hu­ja muutenkin, jo­pa in­ke­ri­läis­ten pää­sys­tä Suo­meen,jo­ten aja­tuk­set oli­vat ai­van muu­al­la kuin jos­sain Mos­ko­van to­ril­la.

Lie­nee­kö ol­lut vain sat­tu­maa vai­ko his­to­ri­an ivaa, et­tä nä­mä mo­lem­mat “sak­sa­lais­mie­het” oli­vat pyr­ki­mäs­sä Neu­vos­to­liit­toon / Ve­nä­jäl­le juu­ri Suo­men kaut­ta?

Oikein hyvää Uutta 2023 vuotta kaikille!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu