Sodan ja Karkotuksen Lapset

Mi­nul­la oli suu­ri kun­nia saa­da en­nak­ko­kap­pa­le kir­jas­ta

Sodan ja Karkotuksen Lapset
– Inkeriläisiä Elämäntarinoita.
– Maiju Korte,
– Ulla Savolainen.
– Into Kustannus 2023.
– Sivuja 286.
– ISBN 978-952-351-976-3
Saatavuus eri kirjastoissa
Sodan ja Karkotuksen Lapset – Inkeriläisiä Elämäntarinoita
So­dan ja Kar­ko­tuk­sen Lap­set – In­ke­ri­läi­siä Elä­män­ta­ri­noi­ta

Inkeri ja Inkeriläisyys

Mai­ju Kort­teen ja Ul­la Sa­vo­lai­sen kir­jan kes­kei­nen tee­ma on In­ke­ri, in­ke­ri­läi­syys ja In­ke­rin suo­ma­lai­set. Kir­ja pe­rus­tuu vuo­sien 2018 – 2020 vä­lil­lä teh­tyi­hin muis­ti­tie­to­haas­tat­te­lui­hin. Se on pää­osin teh­ty Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ran, In­ke­ri­läis­ten si­vis­tys­säätiön ja Kan­sal­li­sar­kis­ton kol­mi­vuo­ti­ses­sa In­ke­ri ja in­ke­ri­läisyys − muis­tot tal­teen, ar­kis­tot hal­tuun -yh­teis­työhank­kees­sa. Kir­jan kes­ki­ös­sä ovat muis­ti­tie­to­haas­tat­te­lut ja muis­tel­ma­kir­jal­li­suus, jois­sa ih­mi­set ovat ker­to­neet muis­tois­taan ja elä­mäs­tään In­ke­rin suo­ma­lai­se­na Ve­nä­jäl­lä / Neu­vos­to­lii­tos­sa.

Hank­keen ta­voit­teen oli koo­ta tie­to­ja In­ke­rin ja in­ke­ri­läi­syy­teen liit­ty­vis­tä jo ole­mas­sa ole­vis­ta ar­kis­to­ai­neis­tos­ta se­kä ar­kis­toi­da uu­sia ai­neis­to­ja. Hank­kees­sa haas­ta­tel­tiin yh­teen­sä noin 120 hen­ki­löä, jot­ka ha­lu­si­vat ker­toa omis­ta muis­tois­taan ja ko­ke­muk­sis­taan in­ke­rin­suo­ma­lai­si­na hen­ki­löi­nä tai su­vus­saan kul­ke­neis­ta ker­to­muk­sis­ta.

On hie­noa, et­tä haas­tat­te­luis­sa oli­vat mo­net In­ke­rin suo­ma­lai­set pa­luu­muut­ta­jat, jot­ka ovat jo vuo­sia toi­mi­neet ak­tii­vi­ses­ti Suo­mes­sa ja pyr­ki­nen te­ke­mään in­ke­ri­läi­syyt­tä tu­tuk­si ylei­sölle. Näis­tä haas­tat­te­luis­ta on myös tal­len­net­tu ar­kis­toon sel­lais­ten ih­mis­ten elämänta­ri­noi­ta, jot­ka ei­vät niis­tä ole ai­kai­sem­min jul­ki­ses­ti pu­hu­neet. “So­dan ja kar­ko­tuk­sen lap­set” -kir­jas­sa on myös Suo­mes­sa 1930-lu­vul­ta läh­tien jul­kais­tu­ja muis­tel­ma­kir­jo­ja.

Ja mi­kä vie­lä hie­noa, on se, et­tä kir­jaan on mah­tu­nut myös In­ke­rin kan­san his­to­ri­an, voi­sin sa­noa, lä­pi­leik­kaus. Ker­to­muk­set ovat mu­ka­vas­ti aset­tu­neet kir­jan ko­ko­nai­suu­teen.

Inkeri ja Inke­riläisyys -projektin kruunu

So­dan ja Kar­ko­tuk­sen Lap­set kir­ja on mie­les­tä­ni kau­nis­ti kruu­nan­nut kol­me­vuo­ti­sen Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ran, In­ke­ri­läis­ten si­vis­tys­säätiön ja Kan­sal­li­sar­kis­ton hank­keen “In­ke­ri ja in­ke­ri­läisyys − muis­tot tal­teen, ar­kis­tot hal­tuun”.

Har­mit­taa kui­ten­kin se seik­ka, et­tä tä­mä pro­jek­ti on tul­lut näin­kin myö­hään In­ke­rin suo­ma­lais­ten Pa­luu­muut­to pro­ses­siin al­ka­mi­sen jäl­keen. Sil­loin 1990-alus­sa Suo­meen muut­ti pal­jon In­ke­rin suo­ma­lai­sia, joil­la oli­si ol­lut pal­jon muis­to­ja tal­len­net­ta­vak­si ta­pah­tu­mis­ta en­nen toi­sen maa­il­man­so­dan al­ka­mis­ta. Hie­man mi­nua van­hem­pi ikä­luok­ka. Mut­ta kaik­kea ei voi saa­da! Pa­rem­min myö­hään kuin ei mil­loin­kaan! Jo­ten oi­kein hy­vä näin, et­tä nyt tä­mä han­ke on to­teu­tu­nut ja Kir­ja jul­kais­tu!

Ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pi­dän jul­kais­tua kir­jaa: “So­dan ja Kar­ko­tuk­sen Lap­set” kun­ni­ano­soi­tuk­se­na In­ke­ril­le, in­ke­ri­läi­syy­den muis­tol­le ja In­ke­rin Suo­ma­lai­sil­le.

Tekijät

On­nit­te­len kir­jan pää­te­ki­jöi­tä Mai­ju Kor­tet­ta ja Ul­la Sa­vo­lais­ta, unoh­ta­mat­ta tie­ten­kään kaik­kia nii­tä ih­mi­siä, jot­ka aut­toi­vat tä­män kir­jan te­os­sa!

Hank­kees­sa teh­dyt muis­ti­tie­to­haas­tat­te­lut on tal­len­net­tu in­ke­ri­läis­ten ar­kis­to­ai­neis­toon.

Mai­ju Kor­te (s. 1980)

on fi­lo­so­fi­an mais­te­ri ja ar­kis­to­tut­ki­ja Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ran ar­kis­tos­sa. Vuo­si­na 2018 – 2020 hän työs­ken­te­li SKS:n, Kan­sal­li­sar­kis­ton ja In­ke­ri­läis­ten si­vis­tys­sää­ti­ön “In­ke­ri ja in­ke­ri­läi­syys – muis­tot tal­teen, ar­kis­tot hal­tuun” -yh­teis­työ­hank­kees­sa pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä.

Ul­la Sa­vo­lai­nen (s. 1983)

on folk­lo­ris­tii­kan se­kä kult­tuu­ri­sen muis­tin ja muis­ti­tie­don tut­ki­muk­sen do­sent­ti Hel­sin­gin ja Tu­run yli­opis­tois­sa. Hän on tut­ki­nut en­tis­ten Kan­nak­sen lap­sie­vak­ko­jen muis­te­lu­ker­ron­taa, Sak­san ja Un­ka­rin kan­sa­lais­ten jat­ko­so­dan jäl­kei­sen in­ter­noin­nin kä­sit­te­lyä Suo­mes­sa se­kä in­ke­rin­suo­ma­lais­ten men­nei­syyk­sien muis­ta­mis­ta ja muis­ta­mat­to­muut­ta.

Olen siellä minäkin

Mi­nu­akin, Vi­ola Heis­tos­ta, haas­ta­tel­tiin Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ran, In­ke­ri­läis­ten si­vis­tys­säätiön ja Kan­sal­li­sar­kis­ton hank­keen “In­ke­ri ja in­ke­ri­läisyys – muis­tot tal­teen, ar­kis­tot hal­tuun” -pro­jek­tin puit­tees­sa mar­ras­kuus­sa 2019. Haas­tat­te­li­jat oli­vat SKS:n ar­kis­ton tut­ki­ja Mai­ju Kor­te ja toi­mit­ta­ja, hän­kin in­ke­ri­läi­nen, Lea Pak­ka­nen. Haas­tat­te­lu ta­pah­tui tääl­lä Imat­ral­la ja kes­ti kak­si tun­tia.

Sa­noin jo sil­loin, et­tä kak­si tun­tia on lii­an ly­hyt ai­ka ker­toa elä­mäs­tä­ni Neu­vos­to­lii­tos­sa. Tä­män haas­tat­te­lun jäl­keen mi­nul­la syn­tyi tar­ve kir­joit­taa kir­ja. Sii­hen me­ni puo­li­sen vuot­ta, kun en­sim­mäi­nen 300-si­vui­nen kir­ja “Elä­mä­ni Kou­lut” tu­li pai­nos­ta ulos. Ja sii­tä se kir­jo­jen kir­joit­ta­mi­nen läh­ti liik­keel­le! Kii­tos täs­tä kuu­luu haas­tat­te­li­joil­le, jot­ka an­toi­vat ki­pi­nän! Mai­ju Kort­tel­le ja Lea Pak­ka­sel­le.

Suosittelen lämpimästi!

Täl­le kir­jal­le on iso po­si­tii­vi­nen mer­ki­tys in­ke­ri­läi­syy­den ja In­ke­rin kan­san his­to­ri­an säi­lyt­tä­mi­ses­sä tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le! Toi­vot­ta­vas­ti kir­ja löy­tää lu­ki­joi­ta niin in­ke­ri­läis­ten ja hei­dän jäl­ke­läis­ten kes­kuu­des­sa kuin myös niit­ten ih­mis­ten kes­kuu­des­sa, joil­le In­ke­ri ja in­ke­ri­läi­syys on vie­lä hä­mä­rän pei­tos­sa. Tä­mä kir­ja an­taa tä­hän ai­hee­seen pal­jon tie­toa!

Ki­vo­ja lu­ku­het­kiä tä­män uu­ni­tuo­reen kir­jan seu­ras­sa!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu