Varokaa Tuberkuloosia ja HIV-tartuntaa

Lää­kä­ri­leh­ti (He­li Väy­ry­nen) kir­joit­taa 6.2.2024: “Lääk­keil­le vas­tus­tus­ky­kyi­nen tu­ber­ku­loo­si yleis­tyi Suo­mes­sa”

Ai­em­min Suo­mes­sa to­det­tiin vuo­sit­tain 2 – 5 mo­ni­re­sis­tent­tiä eli MDR-tu­ber­ku­loo­si­ta­paus­ta. Tois­sa vuon­na nii­tä löy­tyi 9, vii­me vuon­na jo 12 ta­paus­ta.

Mo­ni­re­sis­tent­ti

MDR-tu­ber­ku­loo­si on re­sis­tent­ti tär­keim­mil­le lääk­keil­le eli “iso­ni­at­si­dil­le” ja “ri­fam­pi­sii­nil­le.” Kah­des­sa ta­pauk­ses­sa vii­me vuon­na kan­ta oli re­sis­tent­ti myös “fluo­ro­ki­no­lo­neil­le.”

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Han­na Soi­ni ker­too, et­tä kas­vua se­lit­tää pit­käl­ti Uk­rai­nan so­ta. Puo­let vii­me vuo­den MDR-ta­pauk­sis­ta to­det­tiin Uk­rai­nas­ta Suo­meen pa­en­neil­la.

Ai­em­min MDR-ta­pauk­sis­ta kol­ma­so­sa oli syn­ty­pe­räi­sil­lä suo­ma­lai­sil­la. Kah­te­na vii­me vuon­na suo­ma­lais­syn­tyi­sil­lä po­ti­lail­la on ol­lut vain yk­sit­täi­siä ta­pauk­sia.

Uk­rai­nas­ta Suo­meen vuo­si­na 2022 – 2023 tul­leil­la on to­det­tu yh­teen­sä 30 tu­ber­ku­loo­si­ta­paus­ta, jois­ta 14 on ol­lut mo­ni­re­sis­tent­te­jä.

Ei Ole Le­vin­nyt Suo­men Si­säl­lä

Suo­mes­sa to­det­tiin vii­me vuon­na 2023 yh­teen­sä 174 uut­ta tu­ber­ku­loo­si­ta­paus­ta. Mää­räs­sä ei ole suur­ta muu­tos­ta edel­li­seen vuo­teen näh­den.

Tie­to on saa­tu 31. tam­mi­kuu­ta 2024, ja lu­ku voi vie­lä hiu­kan nous­ta.

– Lop­pu­vuo­den vil­je­lyt ovat vie­lä kas­va­mas­sa, mut­ta al­le 200:aan var­mas­ti jää­dään, Soi­ni ar­vi­oi.

Val­ta­osa ta­pauk­sis­ta on maa­han­muut­ta­jil­la.

– Uk­rai­nas­sa on han­ka­la tu­ber­ku­loo­si­ti­lan­ne ja pal­jon mo­ni­re­sis­tent­tiä kan­taa, jo­ta on han­ka­lam­pi hoi­taa, to­te­aa in­fek­ti­olää­kä­ri Ve­li-Juk­ka Ant­ti­la.

Uk­rai­nas­sa tu­ber­ku­loo­sin esiin­ty­vyys on WHO:n mu­kaan 90/100’000 (yh­dek­sän­kym­men­tä ta­paus­ta vuo­des­sa sa­taa tu­hat­ta asu­kas­ta koh­den), Suo­mes­sa 3,1/100’000.

Uk­rai­nas­ta tul­lei­den tau­ti on yleen­sä ha­vait­tu jo Uk­rai­nas­sa, tai mat­kan var­rel­la, ja hoi­to on jo käyn­nis­sä Suo­meen tul­les­sa.

– Tie­dos­sa ei ole yh­tään ta­paus­ta, et­tä MDR-tu­ber­ku­loo­si oli­si le­vin­nyt Suo­mes­sa, Soi­ni li­sää.

Uk­rai­nas­sa Myös HIV on Ylei­sem­pi kuin Suo­mes­sa

Soi­nin mu­kaan Suo­mes­sa to­det­tu­jen HIV-ta­paus­ten mää­rä on nous­sut pit­käl­ti Uk­rai­nas­ta tu­le­vien pa­ko­lais­ten myö­tä.

Sa­maa sa­noo in­fek­ti­osai­rauk­sien yli­lää­kä­ri As­ko Jär­vi­nen Hu­sis­ta. HIV-po­ti­lai­den mää­rä on osit­tain Uk­rai­nan ti­lan­teen ja muun­kin maa­han­muu­ton vuok­si kas­va­nut.

Sa­mal­la ta­val­la kuin tu­ber­ku­loo­si, HIV on yleen­sä di­ag­no­soi­tu jo Uk­rai­nas­sa ja hoi­to vain jat­kuu Suo­mes­sa.

Asi­an­tun­ti­jat ko­ros­ta­vat, et­tä so­taa pa­en­nei­den in­fek­ti­ot ei­vät ai­heu­ta epi­de­mi­aon­gel­maa Suo­men vä­es­töl­le. Ta­paus­mää­rät ovat vie­lä pie­niä.

– Ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nan täy­tyy kui­ten­kin muis­taa ris­kit, jot­ta he osaa­vat toi­mia, sa­noo in­fek­ti­olää­kä­ri Ve­li-Juk­ka Ant­ti­la.

Fil­ha ry

Fil­ha ry, keuh­ko­sai­rauk­sien asi­an­tun­ti­ja­jär­jes­tö muis­tut­ti tu­ber­ku­loosis­ta Lää­kä­ri­leh­des­sä 15.9.2023 (Tii­ma­ri Pen­no­nen).

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Uk­rai­nan so­ta on vai­kut­ta­nut tu­ber­ku­loo­sin ta­paus­mää­riin ko­ko Eu­roo­pas­sa, myös Suo­mes­sa, tie­dot­taa Fil­ha ry. Jär­jes­tö ke­hot­taa valp­pau­teen tau­din suh­teen.

Fil­han mu­kaan vuo­si­na 2022 – 2023 Suo­meen saa­pui noin 60’000 pa­ko­lais­ta Uk­rai­nas­ta. Heis­tä 24:llä to­det­tiin tu­ber­ku­loo­si. Yk­si­tois­ta oli lääk­keil­le vas­tus­tus­ky­kyi­siä MDR-ta­pauk­sia.

Uk­rai­na on erit­täin kor­ke­an TB-il­maan­tu­vuu­den maa, ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos suo­sit­taa siel­tä maa­han saa­pu­vien seu­lon­taa.

Ei Hä­tää

Näin va­roit­ta­vat ja toi­saal­ta rau­hoit­ta­vat kan­saa kor­ke­as­ti kou­lu­te­tut asi­an­tun­ti­jat tu­ber­ku­loo­sin ja HIV:n sai­rauk­sien ti­lan­tees­ta ja le­vi­ämis­tä Suo­mes­sa, jot­ka ovat jo yleis­ty­neet maas­sa. Maa­han saa­pu­vien seu­lon­ta on var­man­kin Suo­mes­sa vah­va asi­an­tun­ti­joit­ten kä­sis­sä, jo­ten luot­ta­kaam­me sii­hen!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu