Venäläinen turistibussi eksyi Imatralle

No, ei­hän se ihan niin ol­lut! Mut­ta kun vii­me per­jan­tai­na kä­vim­me Man­sik­ka­lan os­tos­kes­ku­ses­sa ja pois­tu­es­sam­me kau­pas­ta em­me ol­leet us­koa sil­mi­äm­me, kun lä­hel­lä park­ki­pai­kal­la ko­mei­li ve­nä­jän re­kis­te­ri­kil­ven al­la tu­ris­ti­bus­si!

Oh­hoh! Ih­met­te­lim­me, lie­nee­kö al­ka­mas­sa tu­ris­ti­kau­si Ve­nä­jäl­tä Suo­meen, niin kuin oli ol­lut lä­hi- en­nen van­haan ky­se­lim­me toi­nen toi­sil­tam­me.

No, asia sel­vi­si tä­nään maa­nan­tai­na kun pos­ti­laa­tik­koon tu­li Uu­itis­vuok­sen leh­ti.

Mi­ten Ve­nä­jän re­kis­te­ris­sä ole­va bus­si pää­si Man­sik­ka­lan mar­ke­tin pi­hal­le?

Leh­des­sä ker­rot­tiin maa­nan­tai­na 6.11.2023 (Wil­ma Park­ka­ri), et­tä Suo­mi on kiel­tä­nyt ve­nä­läi­ses­sä re­kis­te­ris­sä ole­vien hen­ki­löau­to­jen maa­han­tu­lon. Kiel­to pe­rus­tuu EU-ko­mis­si­on tul­kin­ta­suo­si­tuk­seen.

Ve­nä­jän kil­vil­lä va­rus­te­tuis­ta lin­ja-au­tois­ta Imat­ral­la on kui­ten­kin teh­ty ha­vain­to­ja, vaik­ka ve­nä­läis­tu­ris­tien tu­lo Suo­meen lop­pui rei­lu vuo­si sit­ten ja täl­lä het­kel­lä Suo­meen pää­see vain vält­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä.

Rajavartija
Rajavartija

Mi­ten on mah­dol­lis­ta, et­tä Ve­nä­jän re­kis­te­ri­kil­vis­sä ole­va bus­si voi ol­la Imat­ral­la, Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti­luut­nant­ti Juk­ka Luk­ka­ri?

– Ve­nä­läis­ten ajo­neu­vo­jen Suo­meen tuon­nin ra­joi­tuk­set pe­rus­tu­vat Eu­roo­pan ko­mis­si­on tul­kin­ta­suo­si­tuk­seen kos­kien Ve­nä­jäl­le re­kis­te­röi­ty­jen au­to­jen tuon­tia. Ra­joi­tus kos­kee käy­tän­nös­sä hen­ki­löau­to­ja ja mat­kai­lu­au­to­ja se­kä al­le 10 hen­gen, kul­jet­ta­ja mu­kaan las­ket­tu­na, hen­ki­lö­kul­je­tuk­seen so­vel­tu­via ajo­neu­vo­ja. Lin­ja-au­tot tai yli 10 hen­gen ajo­neu­vot saa­vat siis ylit­tää ra­jan Ve­nä­jän re­kis­te­ri­kil­vis­sä.

Voi­ko Uu­tis­vuok­sen lu­ki­jan nä­ke­mä bus­si ol­la niin sa­not­tu tu­ris­ti­bus­si?

– Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen kaut­ta ei tu­le Suo­meen bus­se­ja tu­ris­mi­tar­koi­tuk­sis­sa. Tu­ris­mi ei ole maa­han­tu­loon oi­keut­ta­va syy val­ti­oneu­vos­ton pe­ri­aa­te­pää­tök­sen mu­kaan. Vuo­ro­lii­ken­net­tä ja joi­ta­kin mui­ta yk­sit­täi­siä bus­se­ja kul­kee edel­leen ra­jan yli. Näis­sä ta­pauk­sis­sa kyy­dis­sä ole­vil­ta tar­kis­te­taan maa­han pää­syn edel­ly­tyk­set. Jos maa­han­tu­loon on hy­väk­syt­tä­vä syy val­ti­oneu­vos­ton pe­ri­aa­te­pää­tök­sen mu­kaan, ih­mi­set­hän voi­vat mat­kal­laan esi­mer­kik­si käy­dä kau­pas­sa.

No, niin asia sel­vi­si! Et­tä ei ra­ja­ny­li­tys­pai­kat Suo­meen ole ko­ko­naan sul­jet­tu ve­nä­läi­sil­tä kuin myös­kään suo­ma­lai­sil­ta, joil­la on ra­jan ylit­tä­mi­seen vält­tä­mä­tön tar­ve. Vaik­ka ta­val­li­sel­le lu­ki­jal­le py­kä­lät tun­tu­vat hie­man mo­ni­mut­kai­sil­ta, mut­ta tul­kin­ta­han ei kuu­lu­kaan meil­le ta­val­li­sil­le tal­laa­jil­le, vaan asia hoi­tuu Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton tiu­kas­sa val­von­nas­sa.

Ja hy­vä niin!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu